Política de Privacidade

Dende RINOCERONTE EDITORA, S.L.U. entendemos que é esencial manter unha relación transparente contigo, e por iso, a continuación, presentamos a nosa Política de Privacidade, para que en todo momento esteas debidamente informado sobre como recompilamos e tratamos de forma segura calquera dato que nos facilites.

Os teus datos serán tratados de conformidade coa lexislación vixente e, en concreto, de acordo ao establecido no Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos. Tamén no referente á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais.

Unha lectura detida da nosa Política de Privacidade achegará a información necesaria para coñecer quedestino lles daremos aos datos que nos proporciones.

1-QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS TEUS DATOS?

Se ti, ou unha persoa autorizada, nos facilitaches os teus datos, informarémoste de que RINOCERONTE EDITORA, S.L.U., con CIF: ESB36501880 é o responsable do seu tratamento. Estes datos serán tratados de conformidade co disposto nas normativas vixentes sobre protección de datos persoais.

É posible que existan outros responsables nos tratamentos que realizamos, nese caso sempre informaremos de quen é o/a responsable do seu tratamento, así como dos seus  datos de identificación.

Dende RINOCERONTE EDITORA, S.L.U. comprometémonos ao cumprimento da obriga de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos. Para iso adoptamos as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado de acordo co establecido no Regulamento.

2-ONDE INFORMAMOS?

Dende RINOCERONTE EDITORA, S.L.U. informamos a través da páxina web www.rinoceronte.gal no apartado correspondente á política de privacidade. Máis información en “Aviso Legal”.

3-QUE DATOS PERSOAIS TRATAMOS?

Os datos persoais que tratamos son:

 • Aqueles que ti decidas facilitarnos voluntariamente
 • Os datos derivados das comunicacións que manteñas connosco.
 • A información correspondente á túa propia navegación no caso de Servizos Online, (dirección IP ou información derivada de cookies ou dispositivos similares, podes ver a nosa Política de Cookies na web).
 • Aquela información que se atope dispoñible en fontes accesibles ao público, á que lexitimamente podamos acceder.
 • Os datos que se deriven da relación contractual ou precontractual que manteñas connosco, incluída a túa imaxe, informándote sempre neste caso da posibilidade de captar a túa imaxe.
 • Os que terceiras persoas nos proporcionen sobre ti, existindo unha base lexítima para iso ou obtendo o teu consentimento para iso.
 • Os datos de terceiros que ti nos facilites, previo consentimento do terceiro en cuestión.

4-COMO TRATAMOS OS DATOS?

En RINOCERONTE EDITORA, S.L.U. tratamos os teus datos persoais sempre en estrito cumprimento da lexislación vixente. Ademais, informámoste de que contamos coas medidas técnicas e organizativas adecuadas para garantir un nivel óptimo de seguridade, garantindo con iso que só accederán aquelas persoas que teñan autorización, que os manteremos íntegros, evitando calquera perda intencionada ou accidental e que reforzamos os sistemas e servizos de tratamento de datos.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que realizamos de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.

5-CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO?

A base da lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, da relación laboral ou de calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

6-COMO XESTIONAMOS AS COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS?

De conformidade co establecido na Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE informámoste de que podes recibir comunicacións e información de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios e outros sistemas de comunicación) cando nos outorgaches o teu consentimento ou ben se trate de comunicacións comerciais referentes a produtos ou servizos similares aos prestados con anterioridade polo responsable do tratamento dos teus datos.

No caso de que non desexes recibir comunicacións e informacións desta índole, podes notificalo por esta mesma vía indicando no asunto “BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS” para que os teus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A túa solicitude será accionada nun prazo de 1 mes dende o seu envío. No caso de que non recibamos contestación expresa pola túa banda, entenderemos que aceptas e autorizas que a nosa entidade siga realizando as referidas comunicacións

No caso de recibir as devanditas comunicacións por estes medios informámoste de que as mensaxes se dirixen exclusivamente ao seu destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. Se non es o destinatario indicado, notificámosche que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

7-CANTO TEMPO CONSERVAMOS OS TEUS DATOS?

Os datos persoais relativos a persoas físicas que deNde RINOCERONTE EDITORA, S.L.U. recompilamos por calquera medio, conservaranse mentres o interesado non solicite a súa supresión. Así mesmo, conservaranse mentres se manteña a relación que orixinou o tratamento dos datos, respectando en calquera caso os prazos legais de conservación. Concluído este período, os datos persoais serán eliminados de todos os sistemas de RINOCERONTE EDITORA, S.L.U.

8-OS TEUS DATOS SERÁN COMUNICADOS A TERCEIROS?

Non haberá cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais, salvo as xa informadas, que non sexan a consecuencia dunha obriga legal. Se por requirimento da Administración Pública ou das Institucións Autonómicas no ámbito das funcións que a lei lles atribúa expresamente, se nos solicitan os teus datos, estes serán transmitidos.

De existir unha cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais fóra dos casos anteriormente previstos, serás previamente informado para que, se procede, nos deas o teu consentimento.

Pero para poder organizarnos correctamente, ter boas operativas e procedementos que garantan unha boa xestión, dende RINOCERONTE EDITORA, S.L.U. pode ser necesario ter que contratar os servizos de asesores, profesionais, ou outras empresas de servizos para tratar datos baixo as nosas indicacións.

Este tratamento por conta de terceiros está regulada nun contrato que consta por escrito ou dalgunha outra forma legalmente admitida e que permita acreditar a súa celebración e contido, especificando expresamente que o encargado do tratamento tratará os datos conforme ás nosas instrucións e non os aplicará ou usará cun fin distinto ao que figure no devandito contrato, nin os comunicará, nin sequera para a súa conservación, a outras persoas.

9-CALES SON OS TEUS DEREITOS?

A normativa de protección de datos confírelle os seguintes dereitos:

 • Dereito a revogar calquera consentimento prestado previamente.
 • Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos están a tratarse e as características do tratamento que leva a cabo.
 • Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces.
 • Dereito de portabilidade: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que estean a ser tratados.
 • Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.
 • Dereito de cancelación: Solicitar o cesamento do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación.

Se desexas máis información respecto ao tratamento dos teus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, oporse e/ou limitar algún tratamento que consideres que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, podes dirixirte por escrito a RINOCERONTE EDITORA, S.L.U. en Avda. DE LUGO, 15 BAIXO, , 36940 – Cangas Do Morrazo (Pontevedra) ou mediante correo electrónico a info@rinoceronte.gal.

 • Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.
 • O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. No entanto, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do interesado.

Así mesmo, queremos informarte de que podes retirar o consentimento prestado sen que iso afecte á licitude do tratamento xa realizado, enviando a túa solicitude á mesma dirección indicada no parágrafo anterior. Neste caso, deberás acompañar á túa solicitude, copia do teu DNI ou documento acreditativo da túa identidade.

Lembrámosche, ademais, que tes dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), se consideras infrinxidos os teus dereitos Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es

10-CAL É A FINALIDADE E BASE DE LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS DATOS E CANTO SE CONSERVARÁN OS DATOS?

Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo por algún, ou todos, os Responsables de Tratamento enumerados  con anterioridade. 

ACTIVIDADE DE TRATAMENTO FINALIDADE DO TRATAMENTO BASE DE LEXITIMACIÓN PRAZO DE CONSERVACIÓN
Xestión laboral Xestión do persoal para formalización dun contrato laboral, control de expedientes, xestión de nóminas Relación contractual 5 anos dende a finalización do contrato
Xestión fiscal e contable Tratamento necesario para o cumprimento das obrigas fiscais e contables Relación contractual

Obriga legal para o/a responsable

Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros

5 anos dende a finalización do contrato

O tempo necesario para responder de obrigas legais

Prevención de riscos laborais Cumprimento da lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais e vixilancia da saúde Relación contractual

Obriga legal para o/a responsable

Até a finalización da relación contractual

O prazo legalmente establecido pola normativa específica

Xestión de clientes Tratamento dos datos necesarios para o mantemento da relación comercial/contractual cos clientes, a facturación, o servizo post-venda, o envío de promocións e publicidade e a fidelización. Relación contractual

Relación comercial

5 anos dende a finalización do contrato

O prazo legalmente establecido pola normativa específica

Envío de publicidade Envío de información comercial, notificacións sobre actos e eventos de interese, ofertas, información sobre produtos e servizos, a clientes e/ou potenciais clientes. Consentimento expreso do/a interesado/a Até a cancelación e/ou oposición por parte do/da titular

Até a perda relevante do seu uso

Comercio electrónico Elaboración e xestión de pedidos e compras realizados a través de plataformas web. Relación contractual

Relación comercial

5 anos dende a finalización do contrato

O prazo legalmente establecido pola normativa específica